تعریف چاقی و اضافه وزن


افزایش وزن و چربی بدن را که در اثر عوامل محیطی و مساعد بودن ساختمان ژنتیک فرد ایجاد می شود، چاقی می گویند. افزایش وزن و چاقی را می توان با استفاده از جدول های قد و وزن که برای گروههای با جثه های کوچک، متوسط و بزرگ تهیه شده اند، مشخص نمود، ولی معیاری که امروزه به طور وسیع برای تعریف چاقی به کار می رود "نمایه توده بدنی" BMI = (Body Mass Index) است. این معیار از تقسیم وزن (کیلوگرم) به مجذور قد (متر مربع) حاصل می شود.
روش های متعددی برای تخمین چربی بدن و توزیع آن وجود دارند که در میان آنها اندازه گیری ضخامت پوست، تعیین محیط قسمت های مختلف بدن و اولتراسوند دارای دقت کم یا متوسط هستند.
روش های دیگر مانند اندازه گیری چگالی بدن، استفاده از آب سنگین، اندازه گیری پتایسم بدن به کمک پتانسیل نشاندار، تعیین هدایت الکتریکی بدن، انتشار گازهای محلول در چربی، Absorptionmetry، سی تی اسکن، MRI و روش فعال کردن نوترون، دقیق ولی انجام آنها دشوار و پر خرج است.
وجود چربی در شکم که با چربی تمام بدن غیر متناسب باشد، یک پیشبینی کننده مستقل برای عوامل خطر و عوارض است.
اندازه دور کمر با میزان چربی شکم ارتباط مستقیم دارد و شاخص قابل قبولی برای ارزیابی میزان چربی شکم بیمار قبل و هنگام درمان برای کاهش وزن می باشد.
افزایش دور کمر در مردان بیش از 102 سانتی متر و در زنان بیش از 88 سانتی متر غیر صبیعی است. این مقادیر برای کسانی که BMI≥35 دارند، استفاده نمی شوند.

 

طبقه بندی نمایه توده بدنی طبیعی و غیر طبیعی

 

وضعیت

نمایه توده بدنی
(کیلوگرم بر متر مربع)

رتبه چاقی  
 كم وزن 18.5>   
 طبيعی  18.5-24.9  
وزن اضافی  25-29.9  
 چاق

 30-34.9
35-39.9

 يک
دو
 چاقی مفرط  40≤  سه